Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro odběratele a dodavatele

 

  1. Obecná ustanovení

1.1.      Tyto Zásady osobních údajů vás informují o tom, jak zpracovatel Mgr. Patrik Pilát, Heršpice, č.p. 122, PSČ: 68401, IČO: 09406158 (dále jen Patrik Pilát nebo též „já“) získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti v souvislosti s objednávkami a dodávkami zboží a služeb, provozem internetových stránek, a jak dále s vašimi osobní údaji nakládá a chrání je.

1.2.      Odběrem mého zboží, využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o mém využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1.3.      Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste podnikající fyzickou osobou, a nebo vašich zaměstnanců. Veškeré dodávky zboží a služeb, které poskytujeme, jsou určeny pro vás jakožto mého odběratele, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je mým odběratelem (dále jen „odběratel“ nebo též „vy“).

1.4.      Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak shromažďuji a zpracovávám vaše osobní údaje, vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat.

1.5.      Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o mém využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

  1. Správce osobních údajů

2.1.      Správcem vašich osobních údajů jsem já

2.2.      Aktuální kontaktní údaje naleznete na https://www.sufu.cz/kontakty/

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.1.      Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

4.1.      Vaše osobní údaje zpracovávám několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

          4.1.1.   Nákup zboží a služeb

                      Abych mohl zpracovat vaše objednávky, zakázky a doručit vám či od vás odebrat objednané zboží a služby, potřebuji znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracovávám zejména za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně můj oprávněný zájem (zejména pokud objednáváte či odebíráte zboží jako zaměstnanec).

          4.1.2.   Rozsah zpracovávaných údajů.

          4.1.3.   Jedná se tak zejména o následující údaje:

                       4.1.3.1.           jméno

                       4.1.3.2.           příjmení

                       4.1.3.3.           adresa (v případě OSVČ, společnosti či občana)

                       4.1.3.4.           doručovací adresa (v případě OSVČ, společnosti či občana)

                       4.1.3.5.           e-mail kontaktní

                       4.1.3.6.           telefonní číslo (v případě OSVČ, společnosti či občana)

                       4.1.3.7.           IČO (v případě OSVČ, společnosti)

                       4.1.3.8.           DIČ (v případě OSVČ, společnosti)

                       4.1.3.9.           název společnosti (případně OSVČ) v případě že vystupujete jako zaměstnanec

4.2.      Osobní údaje zpracovávám při poskytování zboží a služeb odběratelům, plnění kupních smluv a zajištění dodávek objednaného zboží, dále při příjmu zboží a služeb od dodavatelů a případné upomínky plateb za dodané zboží a služby a také pro případné reklamace zboží. Údaje uchovávám po dobu trvání smluvního stavu s odběratelem či dodavatelem. Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávám na základě právního základu plnění smlouvy a nebo mého o oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy se mnou jednáte jako zaměstnanec odběratele a nemám s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). Osobní údaje budu uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování vaší či mojí objednávky a naplnění kupní smlouvy, popř. po dobu trvání smluvního vztahu (např. v případě rámcové smlouvy).

4.3.      Pokud jste mi jako nakupující zákazník nezakázali zasílání obchodních sdělení, mohu použít vaši e-mailovou adresu pro případné zasílání mých novinek (newsletteru - obchodního sdělení) dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to až po dobu 10 let.

4.4.      Osobní údaje týkající se vaší platební historie mohou být využívané k profilování, které je nezbytnou součástí plnění smluvního vztahu mezi mnou a odběratelem. V některých případech, pokud bude platební historie vyhodnocena jako ne zcela vyhovující, může dojít ke změně vaší přednastavené platební metody. V takovém případě vám budu zboží dodávat pouze za hotovostní platby.

4.5.      Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách, účtenkách a dodacích listech). Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládám spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

4.6.      V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek, platbu bychom od vás vůbec neobdrželi, případně nám z vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžu rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání mých pohledávek a nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků mojí společnosti. Vaše osobní údaje můžu za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty.

  1. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

 5.1.      Příjemci osobních údajů

             5.1.1.   Osobní údaje, které shromažďuji výše popsanými způsoby, můžu sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje mého zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžu sdílet zejména

                          5.1.1.1.           se společnostmi podílejícími se na expedici zboží ( např. Zásilkovna, PPL, Česká pošta)

                          5.1.1.2.           s řidiči, kteří s vámi mohou komunikovat za účelem plnění smluvních povinností mezi mojí společností a vámi jako odběratelem, včetně zajištění objednávek a doručení objednaného zboží;

                          5.1.1.3.           s provozovatelem e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

                          5.1.1.4.           s dodavateli mých IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům.

                          5.1.1.5.           se společností podílející se na expedici a zpracování plateb (GoPay)

                          5.1.1.6.           s externími zpracovateli - právními zástupci, účetními a daňovými poradci, pokud je to nezbytné pro vedení účetní a daňové agendy,  vymáhání pohledávek nebo pro ochranu mých oprávněných zájmů.

             5.1.2. Dále bych vás chtěl informovat o tom , že vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

             5.1.3. K získávání hodnocení nákupů využíváme také službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a
vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

  1. Záruky

6.1.      Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsem uzavřel smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

  1. Zabezpečení dat

 7.1.      Zavedl jsem a udržuji nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňuji stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

  1. Vaše práva jako subjektu údajů

8.1.      Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informuji o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 5. těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

8.2.      Pokud si přejete uplatnit tato práva a nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím zveřejněného emailu na https://www.sufu.cz/kontakty/

8.3.      Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžu vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovím vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazuji právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

8.4.      Co můžete požadovat:

            8.4.1.   V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení mého zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům, který jste nám případně poskytli.

            8.4.2.   Oprava vašich osobních údajů

                        Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které se mnou sdílíte. Pokud máte vytvořený zákaznický účet na mých stránkách můžete některé údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím vašeho zákaznického účtu a nebo tento účet nemáte vytvořený, kontaktujte mě prosím prostřednictvím emailu na následujícím odkazu: https://www.sufu.cz/kontakty/

                        Přijímám přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracovávám vaše osobní údaje.

            8.4.3.   Vymazání vašich osobních údajů

                        Můžete mě kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud mě oslovíte s takovou žádostí, smažu bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které mám, pokud vaše osobní údaje již nepotřebuji pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu mých oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažu (a zajistím smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

            8.4.4.   Odvolání souhlasu

                        Udělený souhlas ke zpracování údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte mě prosím prostřednictvím emailu uvedeném na následujícím odkazu: https://www.sufu.cz/kontakty/. V takovém případě vaše osobní údaje smažu postupem uvedeným v odstavci Vymazání vašich osobních údajů.

                        Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

            8.4.5.   Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

                         Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste mi poskytli. Pokud to budete požadovat, můžu některé vaše osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracovávám na základě plnění smlouvy a nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

            8.4.6.   Omezení zpracování

                        Pokud mě požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo moji potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezím zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budu zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a budu ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budu vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

  1. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

9.1.      Máte právo podat stížnost týkající se mého zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

  1. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

10.1.    Průběžně můžu Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

 

 

V Brně dne 4. 3. 2022

 

sufu.cz na biano.cz

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení